Regulamin szkoleniowy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

PROWADZONYCH PRZEZ  Fedas  sp z o.o NIP: 7010837571 REGON: 380929247 KRS: 0000743284 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 85/21 02-001

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje sposób prowadzenia szkoleń organizowanych przez Fedas sp z o.o NIP: 7010837571 REGON: 380929247 KRS: 0000743284 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 85/21 02-001

 (dalej: „Organizatora”)

 1. Uczestnik szkolenia otrzymuje informację od prowadzącego Szkolenie o treści Regulaminu (jego dostępności i zasadniczych postanowieniach) jako załącznik do umowy. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem dalszego uczestnictwa w Szkoleniu, a podpisanie umowy przez

Uczestnika Szkolenia traktuje się jako wyrażenie zgody przez Uczestnika na postanowienia Regulaminu.

 • 2

Zgłoszenie na szkolenie

 1. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która podpisała umowę na świadczenie usług szkoleniowych z Organizatorem.
 2. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata zadatku w ustalonym terminie.
 3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 3

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

 1. Rezygnacji ze szkolenia, max. do 14  dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres szkoleniamarinail@gnail.com
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 14  przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest pokryć całą kwotę szkolenia również bez możliwości zwrotu przedpłaty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 14 dni robocze przed terminem szkolenia.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.
 • 4

Sposób realizacji Szkoleń

 1. Szkolenia mają charakter szkoleń stacjonarnych – prowadzonych przez Organizatora
 2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z dojazdem na Szkolenie, ani innych kosztów Uczestnika związanych z udziałem w Szkoleniu (np. nocleg, wyżywienie itp.)
 3. Terminy, miejsce oraz szczegóły poszczególnych zajęć w ramach Szkolenia oraz czas trwania danych zajęć Uczestnik otrzymuje jako załącznik nr 1 do umowy.
 1. Organizator w wyjątkowych sytuacjach może zapewnić zastępstwo za osobę prowadzącą szkolenie, jednocześnie zapewniając równie wysoki poziom szkolenia.
 • 5

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie.
 2. Szkolenie trwa zgodnie z zaznaczoną ilością dni w harmonogramie.
 3. Szkolenie trwa w godzinach zaznaczonych w opisie programu.  Obowiązuje 7 godzin szkolenia plus przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe. Zgodnie z programem szkolenia.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty, posiłki i przerwy kawowe.
 5. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • 6

Prawa autorskie do Szkoleń

 1. Wszelkie prawa autorskie do utworów prezentowanych w ramach Szkoleń (w szczególności programu zajęć, sposobu jego przedstawienia oraz ćwiczeń prowadzonych w ramach Szkoleń), a także materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia, przysługują Organizatorowi, a Uczestnik ma prawo z nich korzystać wyłącznie w celu uczestnictwa w szkoleniu.
 1. Zakazane jest utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie utworów prezentowanych w ramach Szkoleń, wizerunków i wypowiedzi uczestników oraz osób prowadzących, a także materiałów edukacyjnych. W szczególności zakazuje się nagrywania przez Uczestników przebiegu Szkolenia (zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości jak i w części) lub innego jego utrwalania, wykonywania zdjęć (screenshotów) ze Szkoleń lub dokonywania transkrypcji wypowiedzi prowadzących oraz innych uczestników.
 1. W przypadku udostępnienia Uczestnikowi nagrania video ze Szkolenia przez Organizatora, Uczestnik nabywa prawo do  wyświetlenia udostępnionego mu nagrania. O udostępnianiu nagrań Uczestnikowi decyduje wyłącznie Organizator.
 1. Złamanie powyższych punktów przez Uczestnika, grozi karą pieniężną w wysokości 3000 tysięcy złotych.
 • 7

Dane osobowe

 1. W związku z prowadzeniem przez Organizatora Szkoleń, Organizator może przetwarzać dodatkowo (ponad zwykły zakres danych, podany przy zawarciu umowy z Uczestnikiem) dane osobowe Uczestników Szkoleń w zakresie obejmującym:
 2. Adres e-mail,
 3. Głos (wypowiedzi)
 4. Wizerunek
 5. Informacje o obecności Uczestnika na Szkoleniu
 6. O zakresie przetwarzania danych, informuje Uczestników osoba prowadząca szkolenie.
 7. Dane osobowe opisane w ust. 1 są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy o

wykonanie Szkolenia oraz w przyszłych celach promocyjnych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust.1 lit. (a), (b) oraz (f) RODO. Jako interes prawny Organizator wskazuje niezbędność przetwarzania danych dla realizacji Szkolenia, na przeprowadzenie którego zawarł umowę z Uczestnikiem oraz zgodę pisemną Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego podczas Szkolenia w celach promocyjnych Organizatora.

 1. Dane będą przetwarzane do zakończenia biegu terminów przedawnienia roszczeń wobec

Organizatora z tytułu realizacji Szkoleń oraz ich dofinansowania.

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Uczestnik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 1. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Uczestnik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 8

Wizerunek

 1. Organizator może rejestrować przebieg Szkolenia (w całości lub we fragmentach) przy pomocy środków audio-video oraz foto. Nagrania i zdjęcia mogą również objąć wizerunek Uczestników.
 1. Uczestnik przed szkoleniem otrzymuje do podpisu pisemną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, utrwalonego podczas Szkolenia, do działań promocyjnych Organizatora.
 1. Uczestnik może nie wyrazić zgody lub w dowolnej chwili zgodę wycofać.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie jedynie do sposobu przeprowadzania szkoleń, regulowania praw autorskich oraz przetwarzania danych osobowych i prawa do wizerunku. Regulamin nie odnosi się do sposobu i trybu zawarcia umowy świadczenia usług szkoleniowych.
 1. Wszelka korespondencja do Organizatora powinna być kierowana w postaci elektronicznej email: szkoleniamarinail@gmail.com, bądź drogą listowną na adres Fedas sp z o.o Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 85/21 02-001

 

…………………………………………………

(podpis)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl